Krantje op de hoogte bent gehouden. Bij de gemeente wordt v/erder aangedrongen op doortrek king van het trottoir in de Hoofdstraat; een betere afwate ring op diverse plaatsen; een nieuwe deklaag op de Wegen en verandering van de vuilnisregeling. De voorzitter merkte verder nog op, dat de vergun ning voor de be laardenwoninqen zojuist was afgekomen en dat er"zo snel.mogelijk gestart zal worden met de bouw ervan. Bo vendien kunnen eventueel geïnteresseerden nog in aanmerking komen voor een bejaardenwoning 1 Tenslotte, sprak de voorzitter de hoop uit dat, er een goed kontakt tussen bevolking en Dorpsraad zou groeien en dat er genoeg stof van onderuit zou komen. XX VERKIEZING NIEUW DORPSRAADLID - Aangezien er na enig geharrewar maar ££.n kan didaat bereid bleek een functie te aanvaarden, werd zonder stemming Dhr. 3 Classens als nieuw lid aan de Dorpsraad toege voegd. XX DE AARDGASAANSLUITING Wethouder Loonen gaf hierover een korte uiteen zetting. Als gevolg van eeri forse D.A.C.W.-subsidie van 79 in de onrendabele kostun zal er ..deze zomer gestart worden met de aardgasaansluiting van Oirlo, Castenray, IOsselsteyn, Merselo en Heide. Deze aansluiting moet volgend jaar zomer gereed zijn. Welk dorp als eerste aan de beurt komt is niet bekend. Wel is het zeker, dat de kern van ieder dorp wordt aangesloten, dit onge acht het aantal afnemers. De kosten per aansluiting zullen onge veer ƒ200,- gaan bedragen, dit ook weer ongeacht het aantal af- mers. Dit bedrag is nog laag in vergelijking met andere plaatsen, waar maar. 50% werd gesubsidieerd. Degenen die later aansluiten zullen eveneens ditzelfde bedrag moeten betalen. Wat de nieuwe woningen betreft s deze kunnen in dien dit noodzakelijk mocht zijn, eventueel ontheffing krijgen om tijdelijk propaangas te gebruiken. Voor de bejaarden is er bovendien nog de mogelijk heid cm subsidie aan te vragen voor de CV.-aanleg. Wat de aansluiting v.d. bedrijven binnen en bui ten de kern betreft is alles nog erg vaag; omdat er nog niets de finitiefs bekend is omtrent de doorsnede van de leidingen, de druk van het gas, eventuele drukregelaars en de ligging v.d. leidingen. Dit alles is o.a. nog afhankelijk van de interesse voor aanslui ting van de bedrijven zelf. Wethouder verzocht daarom de Ojrlose. bedrijven die interesse hebben voor aansluiting op aardgas tegen redelijke kosten, dit zeer speedig d.m.v.. een briefje kenbaar te - -TP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 2