DORPSRAADMIE UUS XX Nieuwe straatnamen Nadat vanuit ffiirlo en ook binnen de Dorpsraad ver zet was gerezen tegen de naam Juttekamp, heeft de Dorpsraad de 7 alternatieve voorstellen bekaken, die waren in geleverd. Het waren de volgende namen 3x De Pontistraat 1x L,Classensstraat 1x Pastoor Schoorenstraat 2x Op den Dries 2x Sportlaan 1x Sportkampstraat 1x Sportveldstraat 1x Spurriestraat 1x Gunnedreef Aangezien straten genoemd naar personen tegenwoordig zo vee mogelijk worden gemeden en een straat met "sport" erin in Venray niet meer kan, bleven over s Spurriestraat en Gunne dreef, De dorpsraad heeft het Gemeentebestuur toen geadvi seerd de naam Juttekamp te vervangen door Gunnedreef, De ge meente (PTT) kon niet akkoord gaan met Gunnedreef omdat er al een Gunhoek was en heeft toen besloten Juttekamp te ver vangen door Haalakker (perceelsnaam uit vroegere dagen), XX Gemeenteraadsverkiezingen Het zittend raadslid Dhr, van der Sterren stelt zich herkiesbaar. Uit Oirlo zijn geen andere kandidaten ge steld, Te zijner tijd komen we hier nog op terug, XX NIEUW DORPSRAADLID Omdat Dhr, P,v,Dree zich wegens drukke werkzaam heden heeft teruggetrokken, zal er op de openbare vergade ring van donderdag 28 maart een nieuw lid gekozen worden, (Zie agenda) XX JEUGDSOOS De leiding v,d, Jeugdsoos overlegt momenteel met de gemeente over de subsidie. Hopelijk zal deze spoedig af komen, zodat de Jeugdsoos kan starten, XX OPENBARE PAROCHIE- EN DORPSRAADVERGADERING Op deze vergadering zullen v.ertege n wordigers v,d gemeente aanwezig zijn, die nadere uitleg zullen geven over diverse aktuele punten.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 9