BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL Op maandag 1 april om 3 uur zal de schoolarts de kinderen die in 1965 zijn geboren- herinenten tegen D.T.P.. Wij verzoeken de ouders tijdig de oranje inentingsboekjes aan de kinc'eren mee te geven, liefst begin volgende week-, lD®DÜD2_5ytêilË._!:_!I]Ë®0d§2_25_maart A.s. maandag 25 maart om half drie zullen de meisjes, die in 1962 geboren zijn door de schoolarts tegen rode hond (Ru bella) worden ingeent. Zoals bekend kan rode hond (Rubella) bij eventuele latere zwangerschap beschadiging van de vrucht veroorzaken. Ouders, die bezwaar hebben tegen inenting moeten dit schriftelijk meedelen aan de school. Zo niet, dan dient U, voor zover nog niet gebeurd, ft inentingsboekje aan Uw doch ter mee te geven. - In vorband met de start per 1 aug. 1974 van de Onder wijsbegeleidingsdienst Noord-Limburg (afgekort O.B.O.) zal voor de personeelsleden van alle Venrayse kleuter- en basis scholen op vrijdag 29 maart een s tudiedag belegd worden. Ook schoolbesturen, inspecties en afdeling onderwijs van de gemeente zullen hieraan waarschijnlijk deelnemen. In verband hiermee hebben de kinderen van kleuter- en ba sisschool op 29 maart vrij van school. Het was U al bekend dat maandag 8 april eveneens vrij is (voor beide scholen), omdat 't onderwijzend personeel dan de Nationale Onderwijstentoonstelling bezoekt. Beide dagen staan op de schoolrooster als studiedagen genoteerd zie vakantie- rooster, dat U ontvangen hebt). - "Knikkertijd^ Veel ouders zullen het al wel gemerkthebben 8 de knikker tijd is weer aangebroken Wij hebben de kinderen voor dit spel een speciaal terreintje achter de school toegewezen. Hoewel wij in principe van mening zijn, dat de kinderen na school direkt naar huis caan, hebben we er geen bezwaar tegen als ze nog even blijven knikkeren na de lessen d.w.z. na 4 uur). De ouders vragen wij met hun kinderen een regeling te treffen, zodat U weet waar Uw kinderen zijn. Rond 5 uur moet iedereen het school terrein verlaten. Het is maar dat U het weet! Herinentij3ci_D±T.P._^maanda3_1_agril 29_maart_js_Studiedag_onderwi jzend_£ersoneel_ i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 8