BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL "EË3_ojg_de_helf tjj Nogmaals attenderen wij de ouders van onze leerlingen op het boekje "Pas op de helft" van Loek Elfferich (Staats uitgeverij - Den Haag). U vindt hierin talloze weetjes en feiten omtrent het onderwijs, vooral na de basisschool. bJij dachten dat deze informatie geen luxe was en voor ouders no dig om te weten. Vooral ouders van kinderen die onze school gaan verlaten en nu bedoelen we met name de ouders van de 5e klassers, omdat zij met hun zoon of dochter al tamelijk gauw voor een schoolkeuze staan. Wacht niet te lang met U op de hoogte te stellen van een en ander, begin al mee te denken over de schoolkeuze, want wordt er nauw bij betrokken. Laat niet alles aan de school over, wij kunnen ook fouten maken en het gaat tenslotte over U_w kind, waarvoor U. verant woordelijk bent. Zorg dat U straks weet waarover gepraat wordt, bereid U-voor op het nemen van een belangrijke be slissing voor Uw kind; de jongens en meisjes zullen zelf ook meedenken, maar daarbij zult U en wij moeten helpen,zorg dat U dat kuntl Daarom zult U - graag of niet! - interesse voor schoolzaken moeten tonen, ouderavonden bezoeken, infor matie inwinnen, zelf naar school/scholen toestappen e.d. Het geluk van Uw kind(eren) staat op het spel en dat gaat U voor 10056 aan, want het is Uw taak mee te werken dat ge luk te bereiken. Onder andere d,m.v« het onderwijs. Daarom bevelen wij het boekje "Pas op de helft" bij U aan. Voor 3,25 kunt U in het bezit komen van dit boekje, zo lang de voorraad strekt. (Desnoods bestellen we een aantal exempla ren bijl) Dit is geen "reclame", maar uit het hart gegre pen I Volgende week woer.sdaq t/m vrijdag staat weer de papier- cont-sriner voor U'klaar. Maak er een goed gebruik van De leerlingen van de klassen 4,5 en 6 van de basisschool hebben ieder een brief geschreven naar de Italiaanse ambas sadeur in Den Haag. In deze brieven wordt geprotesteerd te gen de vogelmoord op grote schaal in Italië. Vooraf kre gen de leerlingen informatie over het hoe en waarom van de ze vogelmoord en ook welke nadelen eraan verbonden zijn. Zo doende konden de kinderen hun protestbrief motiveren. Met dit protest - en de vele anderen hopelijk- hopen we een bijdrage te leveren tot een meer bewust milieubeheer en tot het beëindigen van de vogelmoord.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 5