dorpsraadnis: uys G GEUGDS02|_ Een 9 personen sterk bestuur heeft reeds ruim 70 leden kunnen inschrijven» De subsidie-aanvrage is ingevuld en bij de gemeente ingediend» In afwachting van deze aanvraag zal er hopelijk kort na carnaval gestart kunnen worden» 0 VUILNISOPHAALDIENST In een contactbijeenkomst van de dorpsraden met de bur gemeester is geprotesteerd tegen de nieuwe regeling van de Vuilnisophaaldienst» LJat Oirlo betreft is de Zandhoek dit jaar in de vuilnisophaalroute opgenomen» De aldaar gevestig- qe bedrijven moeten nu ƒ40,— per jaar betalen, omdat ze nu ook aan de route liggen» Haar profijt hebben ze hier niet van, omdat hun afval onmogelijk allemaal met de vuilniswagen mee kunnen geven» Ze zullen toch van tijd tot tijd zelf hun vuilnis op de stortplaats moeten s^rten en.hiervoor moeten ze weev- betalen» Dit is een onbillijkheid en ze hebben hier terecht tegen geprotesteerd» Deze hele regeling wordt nu opnieuw bekeken en het is vrij wel zeker, dat ze veranderd zal worden» In een nieuwe rege ling zouden dan alle bedrijven een bepaald vast bedrag per jaar mooten betalen, in ruil waarvoor ze hun vuil zonder ver dere kosten kwijt kunnen» Verder zal het bestaande tarief van ƒ40,- waarschijnlijk worden aangepast aan de aard en samen stelling van de gezinnen» 0 GEHEENTER^ADSV|R^IEZI^gE^ Kiescomit£ en Dorpsraad hebben besloten zich samen in te zetten voor de Kerkdorpenlijst in het algemeen en voor de kandida(a)t(en) uit Oirlo in het bijzonder. Het is namelijk van groot belang voor Oirlo dat er weer een afgevaardigde uit Oirlo in de Gemeenteraad komt. Dit zal iedereen wel duidelijk zijn. 0 NIEUWE STRAATNAMEN In deze aflevering van 't Krantje treft U een plattegrond aan van het nieuwe bestemmingsp lan. Hierop vindt U ook de na men, die de gemeente voorstelt om aan de twee nieuwe straten te geven i vervolg s zie elders I 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 7