G'ÖT FIT CARNEVAL AN DE ZWIER* UT KAN NIKS GÉVE HOE GE UT DOET, GODDE HIER OF GODDE DAOR, TUSSENIEN STOT DE ERWTENSOEP KLAOR. 1v? D O MÖK Fl\l MÜKKINNEKES, MAK VEUL PLEZIER, OELDERE ALAAF I EL EN WIM

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 15