PROVINCIALE STATENVERKIEZING 1974 Velen hebben reeds kennis kunnen nemen via Dagblad pers, dat in het voorjaar 1974 de verkiezingen voor de Pro vinciale Staten zullen plaats hebben. Op 15 nov. j.l. moesten de kandidaten binnen zijn op het KVP-partijbureau te Sittard. Het partijbestuur heeft daar na t.a.v. de samenstelling van de lijst, gebruikmakend van de in het reglement vervatte bevoegdheden, bepaalde besluiten geno men, o,a. het aanwijzen van zetels en eventuele advie zen. Tussen 10 en 19 januari zal er een ledenraadpleging plaats vinden, een z.g. groslijststemming onder de leden van de KVP, Als plaatselijke standsorganisatie1s van de LLTB kan ons deze zaak niet onberoerd laten en achten het van groot belang, dat wij een goede vertegenwoordiging hebben in de Staten. Van de thans 59 zittende Statenleden, wat straks wordt uitgebreid tot 61 leden, hebben wij slechts een 5-tal agrariërs. De Statenkring Horst heeft momenteel 4 zittende Stateb- leden, t.w, j 1# Dhr. van de Broek Gennep 2. Dhr. H. Emonts Horst 3. Dhr. M.v.d.Sterren Oirlo 4. Dhr. L, Laurense Venray Van deze 4 leden komt Dhr. Laurense niet meer terug. Dhr. v.d. Broek is aangewezen als lijsttrekker en zodoende een aangewezen zetel. De Heer Emonts is aangewezen als be jaardenvertegenwoordiger en heeft hierdoor een aangewezen zetel. Jarenlang heeft Dhr. Emonts als agrarisch lid deel uitgemaakt van de Staten en kan zodoende momenteel beide be langen nog wel dienen. Zetel 1 en 3 is hierdoor aangewezen en rest nog zetel 2 en 4 indien alles goed verloopt. Wij willen daarom als agrarische standsorganisatie1s Uw sterk adviseren, Uw stem uit te brengen op onze zittende kandidaat Dhr, M.v,d.Sterren uit Oirlo voor een eventuele bezetting van de 2e Zetel. Mogen wij rekenen op Uw volledige medewerking, mede ook doordrongen van het nut van een goede agrarische vertegen woordiging in Prov. Staten. De kringen v.d. LLTB Gennep/Horst/Venray J. Laarakker, kringv. Gennep P, Kessels kringv. Horst J, Loonen kringv. Venray -7

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 3