15 november 1973 Girlo's dorpsblad jrg 5 nr 2 Redact.ie.adr.as. Gartr.udiss.tr, 1 - Copie binnen vd(5r dinsdag 20 uur Hierbij nodigen wij U uit op een vergadering van de Kontaktcommissiewelke gehouden zal worden op dinsdag 20 november a.s. om 19.30 uur in Zaal Rongen Deze bijeenkomst wordt belegd voor alle inwoners ter bespreking van de volgende agenda s 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER 2. l/QORSTEL TOT BENOEMING VAN EEN DORPSRAAD TER VERVAN GING VAN DE KONTAKTCOMMISSIE. 3. KANDIDATEN KUNNEN GESTELD WORDEN OP DEZE BI3EENK0MST. 4. BESPREKING EXPLOITATIE 3EUGDHUIS 5. KENNISMAKING NIEUWE INWONERS MET DE PLAATSELI3KE VER ENIGINGEN EN HET DORPSLEVEN 6. MEDEDELINGEN OVER DORPSAANGELEGENHEDEN. O.A. WONING BOUW ENZ. 7. RONDVRAAG 8. SLUITING Wij hopen dat veel inwoners van deze gelegenheid gebruik zul len maken om dorpsaangelegenheden te bespreken* U bent van harte welkom. De'Contactcommissie 3DNGERENKQ0R A,s. maandag om 8 uur vergadering voor de werkgroep Oongeren- diensten in de keuken van 't Gemeenschapshuis, De eerstvolgen de dienst zal rond de Kerstdagen zijn. Misschien een lange tussentijd, maar het verjongde koor heeft intussen niet stil gezeten, Met een kleine 40 zijn ze op een nieuw repertoire gestort, dat de nodige repetitietijd vergt. En het resultaat mag er al zijn. Denk erom#trouwe opkomst wordt verwacht. Na de Kerstdagen gaan we dan weer maandelijks 3ongerendien- sten verzorgen, MEDEDELINGEN FANFARE EN DRUMBAND Enkele leden lieten het zondag afweten bij de rondgang. Sommi gen zonder zich af te melden. Natuurlijk kunnen er omstandig heden zijn die dat rechtvaardigen, maar toch hopen wij dat zondag de korpsen zo velledig mogelijk aan de start verschij nen. Zo niet, meld U dan tijdig af, dat komt sympathieker over. U weet het s zondag na de hoogmis bij Marjacq. 7 Aan alle inwoners

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1