Oirlo!s dorpsblad jrg 4 nr. 48 Redactieadres s Gertrudisstr1 tel. 680 Copi e binnen \j66t a ^s-^-dinsdag 20 uur Mrnrnri TNGEN FANFARE-DRUMBAND Op zondag 4 nov. a.s. zal de fanfare haar mede werking verlenen aan de flllerzielenviering in de parochie kerk. De leden van de fanfare worden verzocht om kwart voor drie in de kerk aanwezig te zijn. Door de fanfare zal dit jaar wederom hun dona- teursrondqang worden gehouden en wel op zondag 11 en zo no- "iö ".^«...Speciaal d. n..d»k.llJM (oauken) te kunnen aanschaffen,(-welke circa/4000, kosten; rekenen wij op de Oirlose gemeenschap. Dankzij de medewer king van velen Uwer hebben wij reeds veel-kunnen bereiken. Wij rekenen thans echter weer op Uw gift. Nadere bijzon er heden hierover volgen nog. Het bestuur BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL Vrij_vragen - __t van 8choolurij is een taak -van het hoofd der school. Daarom verzoeken wij de ouders zich- voor aa" het vrij-vragen tot hem te richten. Zoals U weet, moet vrij- vraqen schriftelijk gebeuren met vermelding van de red j - ontvangt dan een accoord-vertflaring retour. Verzuim ue9ens ziekte kan - eveneens schriftelijk - worden doorgegeven aan de klasse-onderwijzer(es). Wij wijzen erop.da\ en afmelden wegens ziekte niet achteraf moet geschieden. Bibliotheek Omdat de subsidieregeling (C.R.M.) gewijzigd lees s „i h d f i 1 i apl in Oirlo noodzakelijk moe— en geregeld moeten worden. U hoort hier spoedig meer van. Basisschool Maria MEDEDELING RABO-BANK In verband met de plaatsing van de nieuwe balie op hof i/antnnr te Oirlo, op woensdag 7 november a.s. is n kantoor te Oirlo de gehele dag gesloten. Belanghebbenden gelieve hiervan goede nota te nemen. KREN l JE 1 november 1973 - -o.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1