25 oktober 1973 Oirlofs dorpsblad jrg 4 nr 47 Redactieadres tGertrudisate1 tel680 Copie-binnen véér a.s. dinsd.20 uur MEDEDELINGEN L.V.B, 1Zoals op de laatste bijeenkomst al bekend gemaakt is, gaan wij als L.V.B. een ER'iüTENSOEPAKTIE voeren. Hiervoor heb ben we de medewerking van de leden nodig. Het is de bedoe ling om in twee dagen geheel Oirlo van erwtensoep te voor zien. Deze dagen zullen zijn op dinsdag 13 en woensdag 14 nov. Willen allen, die hieraan meewerken - met of zonder auto - zich zo spoedig mogelijk opgeven bij het bestuur, waar er verder ook alle inlichtingen -kunt krijgen. Laat Uw bestuur niet in de steek. Uiteindelijk profiteertde gehele vereni - ging hiervan. Een financieële steun, hoe klein- ook, kan onze vereniging goed gebruiken. 2. Tot en met maandag 29 okt. is er nog.de gelegenheid om zich op te geven voor de excursie naar Eigen Haard te l/en- ray en Sevenum. We vertrekken am kwart voor acht aan de kerk. 3. Denkt U nog eens aan;'ons cultureel groefje,. We hebben hiervoor nog enkele dames nodig. Het bestour 9 uur mee MEDEDELING CARNAVALSVERENIGING A.s. vrijdag 26 okt. vergadering van alle leden om bij Marjacq, Iedereen wordt verzocht de carnavalsmutsen te brengen, SPEELGQEDTENTOONSTELLING - Graag maken wij U attent op de speelgoedtentoonstelling te Oostrum in het weekeend van 3 en 4 november. Deze tentoon stelling wordt georganiseerd door het Oudercomité van de ba sisschool te Oostrum. Mogelijk voor U nuttig deze tentoon stelling te beêfieken in verband met het Sinterklaasfeest. De tentoonstelling wordtgehouden in de baisschool en wel op zaterdag 3 nov van 3 tot 9 uur en op zondag 4 november van 11 tot 5 uur. Personeel Basisschool BILOART-NIEUWS Uitslagen Programma Aklasse Onder Ons - Wanssum 6-4 Bklasse Onder Ons - Swolqen 7-3 Cklasse Juliana - Onder Ons 8-2 Cklasse vrij Bklasse Onder Ons-Kruisp. 1 nov.; Aklasse Onder Ons - Juliana I 2 nov. K Rt N ¥J E

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1