O^rlo's dorpsblad jrg 4 nr 44 Redactieadres: Gertrudisstr.1 tel 680 4 oktober 1973 - Copie binnen voor dinsdagavond 8 uur MEDEDELINGEN L.V.3. Hedenavond 4 okt. is'de Moederavond. Deze begint om 7 uur met een H.Mis voor de leden en overleden leden van de L.V.B. Daarna is er een bijeenkomst in Zaal Rongen waar een 'lezing met dia's wordt gegeven over zuidvruchten. D,e verdere avond wordt gevuld met gezelschapsspeler,t waar iedereen aan kan deelnemen. Op donderdag 8 okt. en dinsdag 16 okt. -is d& cursus "Thuis- raken in gemeentezaken". Deze wordt gegeven in -Zaal In den Engel te Venray. Aanvang 8 uur. Hiervoor hoeft men zich niet op te geven en deze cursus is gratis. Verder wordt er een cursus Burgerschapskunde gehouden, be staande uit 4 lessen. Uitgaande van de .basis wil men in deze lessen vooral ingaan hoe. een gemeentelijk, provinciaal en landelijk bestuur werkt en hoe onze plaats als burger in het geheel. Deze cursus wordt ook in Zaal Bn den Engel .ge houden op 24 en 31 okt., alsmede 6 en 13 november om 8 uur. De cursusleidster is Mevr. Rutten—Thielen. De kasten zijn 7,50. De benodigde lesstof kost ƒ2,50. Abonnees van Libel- Ie vinden in dit blad deze' lesstof in de nummers van okto ber. Voor de leden, die deze cursus willen volgen is het raad zaam om eerst aan de cursus "Thuisraken in genu zaken" deel te nemen, daat dit fn goede, voorbereiding is op deze cur sus. Opgave b'ij de secretaresse voor zaterdag 13 okt# BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL Zoals U inmiddels gemerkt hebt, zijn de kinderen van de klas sen 5 en 6 bij U-aan de deur geweest voor de verkoop van kinderpostzegels en prentbriefkaarten. Ongeveer half novem ber kunt U Uw bestelling thuis verwachten, waarbij. U dan meteen het bestelde moet betalenj wat U betalen moet kunt U aflezen op de bestel-enveloppe van de kinderen. Wilt U nog nabestellen, dan s.v.p. zo spoedig mogelijk. Voor de postzegelverzamelaars vermelden wij nog^ dat een serie kinderzegels ƒ2,10 kost en vanaf.13 november a.s. verkrijg baar is. Ouderavonden De ouderavonden ("spreekuur") zijn vast gesteld op 6 en 8 november. Uw kind(eren) weet welke dag U gepland bent. Informeer daar naar om na te gaan of die dag U schikt. Wij verzoeken U vriendelijk zo weinig moge lijk te ruilen vanwege het rooster. - - - KR EN TJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1