Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 34 27 juli 1973 Copie binnen \j66t a.s. woensd. 12 uur MEDEDELINGEN FANFARE EN DRUMDAND Vrijdag 3 aug.: repetitie drumband Maandag 6 aug.ï repetitie fanfare Aangezien 't najaarsprogramma diverse concerten, festivals s.d, vermeldt, dringen wij er bij onze leden op aan de repetities vanaf het begin goed te volgen. Dit geldt voor drumband zowel als fanfare. Het programma voor de komende maanden zullen we zo spoedig mogelijk bekend maken. Het bestuur 3EUGDNATUURWACHT Alle leden van de 3NW hebben in mei elk 5 zonnebloempitten gekregen om deze te poten en te proberen de hoogste plant te kweken. Vanaf heden wordt elke week in Peel en Maas gepubliceerd wie de hoogste plant in die week heeft, te beginnen vanaf 1.50 m. Er zal mee door gegaan worden tot 1 sept. a.s. Daarna worden de hoogste zonnebloe men door een commissie opgemeten en worden er diverse prijzen beschikbaar gesteld met publikatie in Peel en Maas. De leden kunnen zich over de hoogte van hun bloemen elke week en wel alleen op woensdag tussen 18 en 20 uur telefonisch melden bij de organisator G, Poels, Gerbrandystraat 2 te Venray, tel. 04780-1338 of schriftelijk vi5(5r woensdags. Bij de opgave vermelden naam en voornaam, adres, welke school en klas en vanzelfsprekend de hoogte. 1 BILJART-NIEUWS Programma persoonlijke competitie deze week s Vrijdag 27 juli Zaterdag 28 .juli Agroep 1.0.Speycken-A.lüillemsen Bgroep 1 .Fr.Smits-Th .W-illemsen 2.H.Classens-Ooh.Classens 2.W.Steeghs-3 «S teeghs 3,H#\/ert-,eyen-F.Versteegen 3. P. Smits-P. Steeghs 4.0v.Heesch-0.Ooosten 4.0.Kusters-K.Steeghs Vrij L.Ewals - - AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. - Zoals we vorige week al hebben vermeld, willen we op dinsdag 7 aug. met de kinderen op stap gaan naar 't recreatieoord "de Leisterd" te Roggel. Vertrek per bus om 1 uur bij de kerk. De kosten voor de bus en entree zijn voor de moeders ongeveer ƒ4,50 en voor de kinderen ƒ2,50. Opgave tot en met donderdag 2 aug, bij een van de be stuursleden. Bij slecht weer hebben we nog de mogelijkheid tussen 't verwarmd zwem bad in de Heidense Bossen of 't overdekt verwarmd bad van Bos en Strand. De leden, die nog interesse hebben om de zwemlessen van de L.V.B. in Efcringverband te volgen, moeten zich zo spoedig mogelijk opgeven bij Mevr. Wismans- Wennekers, waar u verder ook inlichtingen over deze lessen kunt krijgen. Ook de mannen van onze leden zijn welkom. In kring Venray wordt er deze winter een Agrarische Huishoudelijke Vormingscursus gegeven: het is een avondcursus van 20 lessen, die afgestemd is op de agrarische vrouw als mogelijke bijscholing van de kennis en kunde, die men zich door scholing en ervaring heeft eigen gemaakt. De kosten zijn 2,25 per lesavond, plus zaalhuur en koffie. Opgave en verdere inlichtingen bij de voorzitster tot en met maandag 30 juli. - Het bestuur ANDER NIEUWS IN 'T KRENTJE Een abonnee vroeg de redactie of 't Krantje wekelijks kon vermelden welke inwoners uit Oirlo tijdelijk in 't ziekenhuis zijn opgenomen. We willen t volgende voorstellen We willen deze rubriek wel opnemen in 't Krèntje, maar dan moet de naaste familie van de zieke dit aan de redactie telefonisch of schriftelijk meedelen met vermelding van afdeling en kamer. Natuurlijk kunnen opga- ves in alle vrijheid geschieden. Tevens maken we de abonnees er op attent, dat per 1 augustus a.s, huwelijks- geboor te- en overlijaensaankondigingen niet meer kosteloos zijn. Tegen een bedrag van ƒ5,- worden deze aankondigingen opgenomen. SV DIS-CASTENRAY 3EUGD Zondag 29 juli neemt ons B1 en ,B2-elftal deel aan 't toernooi te Wellerlooi. Aan vang 1 uur, 1e Wedstr. 01" 13.50 uur tegen Geystër.en 2e Wedstr. B1 14.40 uur tggen EWC 1e Wedstr. B2 13.25 uur tegen Stormvogels 2e Wedstr, B2 15.05 uur tegen Resia Wij wensen de voor het eerst gecombineerde spelers veel sukses. Het jeugdbestuur i 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1