Oislo's Nieuwsblad jrg 4 nr 20 V IRedactieadres Gertrudisstr.1 tel. 680 30 maart 1973 Copies binnen vóór a.s. woensdag 12 u "Iedereen zal.wel begrijpen, dat het verslag van 28 maart 1973 in het Dagblad voor l\loord-Limburg over de parochie vergadering van donderdag 22 maart jol** wat het eerste deel betreft, zonder meer gelogen is. Wij weten immers allen hoe praktisch het gehele dorp en ik op de eerste plaats achter de jongerendiensten staan, getuige ook de grote belangstelling, die ze bij de meesten van ons mogen genieten. Hier hebben we echter weer een voorbeeld van sensatie berichtgeving van de bovenste plank en een waarschuwing om dat' gene, wat ig de kranten staat niet zo maar klakkeloos aan te nemen als hét evangelie. Ik zou me „over dez'e zaatc niet zo dik maken, als er de vrede in ons dorp_ niet mee' gemoeid zou 'zijn. Haar nu ter zake. Dhr. Duyn heeft e'en verslag bij de redactie van de krant ingediend, dat de gang van' zaken voor treffelijk weergaf. Ik heb het van te voren mogen inzien en kan dus ervan getuigen. Welnu, uit dit verslag bleek, dat de jongerendienst helemaal geen "onderwerp van felle discussies" is geweest. Het gesprek na de hoogmis op 1 april a.s,, waartoe alle jon geren van Oirlo tussen 16 en 25 jaar zonder uitzondering uit genodigd zijn gaat dan ook niet over deze ftiatariemaar over een godsdienstig onderwerp en wel over de H. Eucharistie. Het kerkbestuur heeft bovendien geen E3500,- uitgetrokken voor "maandelijkse alternatieve jongerenbijeenkomsten". Dat kan iedereen zien, die het financiële verslag over de begroting van 1973 bestudeerd heeft. Die F3500,- zijn bedoeld ter finan ciering van alle 4 zgngkoren tesamen, waarvan dan F10Ü0,- ten goede komen van het jongerenkoor, dat een maandelijkse dienst op zaterdagavond verzorgt. (Hetgeen heel wat anders is dan ^alternatieve'jongerenbijeenkomsten" Dit is dan de ware toedracht van zake. Dhr. Duyn en ik hebben bij de redactie van 't Dagblad geprotesteerd en rectificatie van het gewraakte artikel gevraagd. Wij hopen nu maar, dat deze aan ons verzoek zal voldoen. Uw Pastoor 7 Pastoor reageert op krantebericht

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1