rr I/DCTK I T 1 riT Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr. 17 I l\ l\ Iin' I IRedactieadres rGertrud-is9tr* 1 tel 680 Conies binnen vóór a.s. woensd*12uur 9 maart-1973 K Op donderdag 15 maart is in Zaal Rongen Dm 19.30 uur de jaar lijkse kienavondZoals al weet, wordt er voor de pauze ge kiend en na de pauze worden er stencils rondgedeeld met di verse ideeën en mogelijkheden voor het nieuwe winterprogramma 1973-1974, waaruit U een keuze kunt maken. Het bestuur zal trachten uit deze gegevens van de leden het winterprogramma 1973-1974 samen te stellen. Denkt aan de verandering van het boekjaar. Tot nu toe heeft U de contributie betaald van^ 1 juni tot 31 mei. Het nieuwe boekjaar gaat nu lopen van jan. rot jan. Om nu nog de resterende maanden van 1973 aan te vullen tot jan. 1974 zullen we nog ov.er 7 maanden contributie moeten innen. Dit is F8,75. De contributie is dan betaald tot 1 1974. In jan. 1974 betalen we weer over het gehele jaar ^74. Graag hadden we op deze avrnd de contributie geïnd. Bij voorbaat hartelijk dank en wij wensen U een prettige avond toe. Het bestuur flEIS3ESG-IL.DE 0IRL0 ƒ'- Bi jeenkomste.n Duveltjes zaterdag 10 maart. Roetmoppen dinsdag 13 maart. BERICHT VAN PATER PETERS - Wanneer dit berichtje U ander de ogen komt, zit ik reeds te puffen ander de ■tropenzon ven Malawi in Centraal Afrika, en bent U weer aan het bekomen van de Carnavalsmoehei Maar ik uil niet vertrekken, alvorens ncgvia tKréntje van harte te bedanken voor de ondervonden hartelijkheid in Oirlo en voor de mooie collecte, die ondanks de overbelas ting van het afgelopen jaar nog het mooie bedrag van f827 75, iets wat ik niet had durven verwachten. Mijn har telijke dank voor deze blijk van waardering en belangstel lino voor het missiewerk. Het zal goed besteed worden. 9 ik wens U allen het beste toe en hoop U allen in de beste gezondheid weer terug te vinden over 4 of 5 jaar. Met hartelijke groeten, - Pater Antoon Peters C

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1