Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr. 14 Redactieadr.: G ert roidisstr1 tel680 Copies binnen vó(5r a.s, woensd. 12 u O t. ORKEST DAMBACHER EN ZI3N SOLISTEN febr. 1973 ZAAL RONGEN KRENTJE ALLE GEHUWDE MOKKE FOT ZIENS OP A.S. ZAl ERDAG HET ALDEWIEVERBAL- m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1