T KR ENTJE 26 januari 1973 DEZE WEEK LL?_LL.R...LL?J.iiJ=!J=LLL ENKELE CIJFERS XX JAARLIJKS 500 JONGE DODEN IN 'T VERKEER XX 10.000 JONGE ZWAARGEWONDEN IN HET VERKEER. Heel zeker met ons, vragen velen zich af hoe lang nog uij moeten wachten op het eerste ernstige verkeersongeval in Oirlo, waarbij é£n of meer kinderen betrokken zijn!!! Een dergelijk ongeluk zou ons nog eens nadruk kelijk op de feiten wijzen VERKEERSONVEILIGHEID EN VER- KEERSWANGEDRAG! Maarmoeten we afwachten? Zouden we niet beter vooraf ieder voor zich maatregelen kunnen nemen? Ga eens bij Uzelf te raden, licht Uw eigen houding in het verkeer eens door en schrik er.niet voor te rug te constateren, dat ook U vaak een gevaar op de weg bent. Misschien rijdt U te hard of neemt.U onnodig r.isico1 s of maakt U zich kwaad op andere weggebruikers cf ziet U verkeersborden over het hoofd of rijdt U soms onder invlced of.,.«of.ofvult U zelf maar in. Het aantal verkeersslachtoffers neemt jaar lijks tcehet verkeer wordt intensiever en daarmee eveneens het gevaar, maar kinderen zijn zich daarvan niet bewust. Een kind bekijkt het verkeer anders dan volwassenen, door zijn geringere lengte, zijn onervarenheid en onvoldoende inzicht in ".cnze (volwassen) verkeersregels". Snexheid en afstand kan het kind nauwelijks schatten. Het weet in de praktijk ook nauwelijks wat links en rechts is en wordt zo gauw mo gelijk afgeleid op straat; het kan zich niet op meer dingen tegelijk concentreren, en is daardoor voor het ver keer onberekenbaar. Volwassenen - bromfietsers, automobilisten, en alle andere verkeersdeelnemers - moeten zich ervan be- must zijn, dat zij ook in het verkeer zorg en verantwoorde lijkheid dragen voor kinderen! Natuurlijk zijn er ver e r regels, waarop altijd een beroep kan worden gedaan, maar dren die regels iets af aan onze morele plicht rekening te houden lyet de factor "kind". Laten wij ons gedrag in het verkeer meer gaan afstemmen op de ander en met name het kind Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 11 Redactieadres: Gertrudisstr1 tel 680 Copies binnen \j66t a.s. woensd. 12 u STOP DE KINDERMOORD

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1