Het aanbieden van de kwitanties voor een abonnement op *t Krentje 4e jaargang is voltooid. De vertegenwoordigers van de diverse Oirlose verenigin gen hebben U de afgelopen week een kwitantie aangeboden om opnieuw abonnee te worden van !t Krentje 1973. Oirlo heeft weer massaal "DA" gezegd; er waren maximaal 253 abonnementen haalbaar in Oirlo, daarvan hebben er 248 weer 't Krèntje genomen. Een geweldig resultaat. Met Uw abonnementsgelden kunnen we 1973 in financieel opzicht gunstig tegemoet zien. Met dit geld kunnen we het komende jaar het benodigde materiaal bekostigen. Tevens hebben we nu de teschikking over een eigen typemachine. Mogen wij U allen danken de vertegenwoordigers van de verenigingen, die de abonnementsgelden ophaalden, maar vooral U als trouw abonnee. Dank in het gestelde vefctrou- wen. De redactie hoopt van harte, dat de bewoners a.llen meewerken door middel van copie. Als U iets kwijt wilt, zet het even op papier en we publiceren het. AL UbJ COPIE IS WELKOM. Vooral de verenigingen en de plaatselijke instanties maken er dankbaar gebruik van. Wij willen sr U nogmaals op wijzen, dat 't Krentje ook droevige en blijde gebeurtenissen aan wil kondigen, zoals overlijdensadvertenties, yeboorte- en huwelijksadvertenties. Tegen geringe kosten kunt U zo!n advertentie laten publi ceren. In omringende kerkdorpen wordt van deze mogelijkheid dankbaar gebruik gemaakt. Hier ter plaatse nog weinig. Verder zijn er nog enkele postabonneeszodat er wekelijks 265 Krentjes gedrukt worden. Misschien heeft U verder nog enige suggesties voor de redac tie (zoals UJist U dat..,..; Spreuk of Mopje van de week), zodat de copie nog gevarieerder wordt. ONDERSTAAND STROCKDE HELPT ONS MISSCHIEN AL s IDEE - SUGGESTIE VOOR »T KRÊNTDE... Naam.Adres........ (inleveren bij de redactie van ft Kréntje, Gertrudisstr1 RECORDo/- 98 /o is abonnee

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 8