XX.X Een aktie wan de Kerken voor de kerken over zee, Een "schep er boven op"- gevraagd door de organisaties die zich ook nu al jaar in jaar uit met {jet werk in de Derde üJereld bezighouden zending missie, vastenak- tie, MIVA enz. XXX Een extra krachtsinspanning dus, om meer werk in een sneller tempo te kunnen uitvoeren. Nodig werk. Nuttig werk. V/oor mens en samenleving overzee, XXX 744 Projecten. Totaalbedrag 50 WILDOEN GUL DEN. Alles bij elkaar Een investering in mensen, die bouu/en aam een betere wereld. XXX LAAT NEDERLAND OP 15 DECEMBER OVER DE BRUG KOMEN AANDACHT .AANDACHTc Op 11 dec, zult U in de loop van de dag alle maal thuis een envelop ontvangen, welke U door lopers zal wer den bezorgd. Op 15 dec. zullen deze enveloppen met Uw bijdrage of. Uw toezegging weerd worden opgehaald. Dit zal geschieden door "lopers". Een zestal personen hebben zich hiei reeds voor opgegeven. Dit is echter niet genoeg voor ons dorp. Lie richten daarom een oproep tot hen, die door hun persoonlijke inzet aan deze aktie mee willen helpen voor het ophalen van de envelop pen. Wie kan zich op 15 dec. 1 tot 1-J- uur beschikbaar stellen? Nu kunt U zich reeds opgeven bij de plaatselijke contactper soon van deze aktie, L. Duyn, Hoofdstraat 18 of op de pastorie In het week-end zult U bij de uitgang van de kerk iemand aan treffen met een lijst, zodat U zich dan ook nog kunt opgeven, indien het dan nog nodig mocht blijken. Ook jongeren zijn nan harte welkom. Deze oproep is speciaal gericht tot de leden van de L.V.B. (reeds 4 leden gaven zich op), het dameszang koor, het kerkkaar* het jongerenkoor. Alle verdere informatie krijgt U direct bij opgave of zo snel mogelijk. DOE.A.U.B. MEE Geef U cp als loper bij L. Duyn of op de pastorie. Het is maar 1 uur Mil! DEZE AKTIE KRIJGT RUIME AANDACHT VAN PERS, RADIO EN TV KOM OVER DE BRUG 1972

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 11