CONTACTCOMMISSIE OIRLO De contactcommissie Oirlo heeft dezer dagen een bijeen komst gehad, maar diverse problemen besproken zijn. De voorzitter deelde mee, dat de uitvoering van de werkzaam heden voor de riolering een aanvang hebben genomen» Het aardgas zal in Oirlo voorlopig waarschijnlijk nog niet gerealiseerd worden. UJoninqbouw lüJaarschijnlijk zal in de loop van 1 973 het nieu we uitbreidingsplan gereed komen, zodat er in Oirlo ook weer gebouwd kan worden. Voor de kerkdorpen is er nu ook een mogelijkheid om bejaaré denwoningen te laten bouwen. Liefhebbers voor deze woningen welke ook verhuurd zullen worden, kunnen zish, het liefst zo spoedig mogelijk melden om een inzicht te krijgen in de ever}« tuele behoefte hiervoor. Opgave bij de redactie ban ft Krèn- t je. Verder zal de stortplaats achter Th. van Aarsen spoedig wor den opgngesteld. Bekendmakingen hieromtrent kunt U spoedig verwachten. Bij de aanleg van de riolering, hebben we behalve ongemak ook nog de pech, dat de busverbinding omgelegd moet worden. Dit zal waarschijnlijk inhouden, dat mer. bij P. Custers, Oirloseweg nog op kan stappen. Nadere mededelingen hierover volgende week. Van de P.T.T. is bericht ontvangen, dat het postagentschap Oirlo met ingang van 1 jan. 1973 zal worden opgeheven. Hier over is contact opgenomen met de P.T.T. Maar deze maatregel zal in ieder geval doorgaan. ie mogelijkheid is er voor een winkelier om deze zaak te j |gaan verzorgen. Nadere inlichtingen hierover volgen nog. Verder worden alle verenigingen verzocht hun activiteiten kenbaar te maken bij de redactie, welke deze wekelijks pu bliceert. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk doublures voorkomen worden en alle inwoners zijn van de activiteiten op de hjoogte. Hopende zullen alle verenigingen aan deze rege ling meewerken om op deze manier een goede samenwerking mo gelijk te maken. BI L3 ART-NI EUliiS i Bklasse Broekh.vorst - Onder Ons 2-8 A en C war en vrij Programma i Cklasse Onder Ons Blittersw., 28 nov. Bklasse Sevenum 2 - Onder Ons 30 nov» Aklasse Blittersw.- Onder Ons 1 dec. RIMMEN A*5' WOENSDAG HALF NEGEN 111!!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 7