o*--. gelet,e:.he*d van opening en 25-jarig bestaan var. de te 7er.ray willeb xij raag een kijk geven op dit onderwijs.- Het tecnr.iftsu onderwijs ward in tegenstel.1 ii;g tot het agrarische or.ae;-*..-s geboren uit louter economische overwegingen, omdat een nar» jeldr:jvenc l«n en een agrarisch volk aoesten gaan industrialiseren. Vanaf het fcogir. tot nu is er veel veranderd. De ontwikkelingen in :ie ...aatochat ri j bracht er. et-n behoefte verandering; rite* zich tee. u* geruchte vakopleiding raakte op de achtergrond, de .üt--er o.lgemfr»e tecr.- ni-.ch.R vi.rn.i.nK Kreeg oe voorkeur. De Lechniecne scnool heeft zich voortdurend moeten aaar&asen er. aoet. uit nog steeds. De vormende waarde wordt belangrijker. De opleiding voor één bepaalu d-e; verdwijnt. De voorbereiding moet. er een zijn or. fumtvies var. tecnnische aard, waarom de techniek dan ook een belangrijk middel tot deze vorming ij. De ontwikkeling van drie stromen bij het lager technisch onderwijs, is ont staan uit een aanpassing van dit onderwijs, aan de mogelijkheden van de leerlingen en de verschillende niveau's, die in het bedrijfsleven nodig zijn. de Twstrooa voor hen die verder willen studeren in theoretisch technische richting', de F-3tro.oih voor hen die door doen gemakkelijker tot verstandelijke praktische (F) ontwikkeling komen; het individueel technisch onderwijs voor de leerlingen reet minder- ontwikkelde leervermogens in theoretische vakken en die speciale begeleiding nodig hebben; Een kind kan het boete naar de technische school als het theoretisch be gaafd is, maar daarnaast graag ook "met. de handen" werkt, mogelijk een T-stroom leerling. Als het kind een meer praktische begaafdheid bezit an niet"graag" leert maar dit doet om zo gauw mogelijk een technische funk tie uit te kunnen oefenen, P- en ito leerling. Bij de beoordeling van de toekomstmogelijkheden van hun kinn is voor de uudert» hel auvi.es van de basis-school van. grote waarde. Uitgaan var» de wens "dat hun kind meer bereikt dan zijzelf" is niet juist v*n de ouders, ornaat men dan te vaak mikt op een te hoog niveau, zeker wanneer dit gebeurt zonde advies van een deskundige of van een testbureau.- 'Te weinis; wordt vaak geJtt op hetgeen geschikt is voor het kind. Indiër, men uitgaat van de aanleg, de begaafdheden, de karaKtsreigenscnupier. en de behoeften van het kind en met alleen let op de leerprestaties, dar is een verantwoorde keuze mogelijk. Enkele statistische gegevens speciaal met betrekking tot Oirlo zijn mogeiij interessant* totaal aantal leerlingen 5^0; uit Oirlo afkomstig 20 leerlingen; aangemeld in aprU-inei 19'72 2 leerlingen, zitten dus nu ir. het brugj.aar ir. de tweede klassen zitten 11 leerlingen; - ir. de derde .«lassen 7 leerlingen, '.vahi.eer geïnteresseerder. In het 'technisch onderwijs zich hiervan op de hoogte wilier, stellen dan is hiertoe volop de gelegenheid in het kader vjr» de feestviering. Cp zaterdag 2c ok titer a.s. van 10.00 uur - V.00 uur et. van 1 'f.00 uur -• l6.to uur worden er orerrbar» lessen gegeven en in cie school voor iedereen toegankelijk. A o3HI3t, directeur LTS Vanrsy

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 4