13 oktober 1972 Copies binnen voor woensdag 12 uur. Aan de leden van de L.V.B. Op donderdag 19 oktober is onze jaarlijkse dropping 'en kienavond, we komen dit keer bij elkaar in het jeugdhuis; voor de dropping om half acht en voor het kienen (ook in het jeugdhuis) om half negen. De onkosten voor deze avond zljn ƒ5,-- Hierbij inbegrepen zijn de buskosten, het kienen en een lekker hapje na. U kunt zich nog opgeven tot en met maandag 16 oktober bij een van de bestuursleden. Ui ij hopen op goed weer en wensen U een gezellige avond toe-. Het bestuur. Sportpark Qirlo-Castenray De aanleg van het nieuwe sportpark Oirlo-Castenray en de bouw van kleedgelegenheid en kantine vordert gestadig. De 3 velden zijn uitgezet. Ieder veld is voorzien van 2 ballen- vangers en het hoofdveld is omringd door een aluminium veld- afscheiding. Ook de doelen liggen gereed om zodra de gemeen te de velden igeeft uitgemeten te worden geplaatst. Dan de lijnen. Over de verlichting zijn al besprekingen gevoerd met déskundigen. De beplanting rond het terrein is geheel gereed en in keurige staat. Dit mede door het harde schoffelwerk der bejaarden. Ook de afrastering rond het gehele sportpark is er, slechts de ingang geeft no§ vrije toegang tot de ter reinen Het parkeerterrein is geëgalisserd en moet nog opgevuld wor den met zand en grind. De bouw van de kleedgelegenheden en de kantine is in een vergevorderd stadium. Het dak is klaar. Verleden zaterdag zijn de vloeren van alle kleedlokalen af gewerkt. Komende zaterdag zal ook de vloer van de kantine met berging gereed gemaakt worden.De ramen van kleedlokalen en kantine worden gemaakt, de was ruimten zijn gereed. Zoals U leest is het een hele opsomming van reeds gedane werkzaamheden. Maar ook de verdere afwerking bestaat uit een grote opsomming van werkzaamheden die nog gedaan moeten worden. Voor vervolg zie elders. |^DP"N|"T irrOirlo's Nieuwsblad 3e jrg. nr. 42 i IN l_ I N I vJtZ- Redactieadres j Gertrudisstraat 1 Telefoon 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1