KERKDIENSTEN Zondag s 7.00 lesmis 8 30 maandd. P.H.Wijnhoven 10.00 hoogmis maandd3 M.Oac. Rongen Maandag 7.30 gest. leesmis Dinsdag 8 7.30 gest. jaard. Wilh. Geurts-Spreeuwenberg Woensdag 7.30 Ism t.e.v. St. Machutus Donderdag} 7.30 lsm voor overledenen (H) Vrijdag 7.30 geen mis Zaterdag 7.30 geen mis 19.00 avondmis voor Pater Piet de Ponti. OPBRENGST COLLECTE VAN ZONDAG 10 0KT. F250-,- (vorige 140 Zanders Mare zoon van fam. Zanders-Custers DIENSTEN MISDIENAARS Zondag i 7.00 H.Oacobs 8.30 B.Maas en G.Oacobs 10.00 L.Gommans en P.Linskens Maandag l 7.30 O.Peters en G.Voesten Dinsdag 7.30 G.Oacobs en P.Crabbels Woensdag t 7.30 3os Nelissen en B.Maas Donderdag} 7.30 R.v.Rhee en G.Voesten Zaterdag «19.00 H.Oacobs en P.v.Rhee _s_i=y__===|=^=ï_==:L ....het 100 jaar geleden ook slecht gesteld was met het kerkbezoek in de week. Pastoor Lecas schrijft hierover aan de bisschop 3 "••••••Wat de mis op de werkdagen aangaat, dit is iets, waarover ik me dikwijls be droefd heb. Menigmaal heb ik op de preekstoel en in mijne instructies hierover gehandeld, en het volk aangespoord om op de werkdagen beter de H. Diensten bij te wonen} doch mijne stem was gelijk aan die van Oohannes in de Woestijn. Men zegt: Het is hier geen gebruik en ook geen verplichting. Dikwijls komt er niemand dan mijne meid, die van de Heer Rector en een paar oudjes. Om hierin zoveel mogelijk verbetering aan te brengen, heb ik, dadelijk na de aanvaarding van mijn pastoorschap in Oirlo (1860), de christenleer fs Morgens na de mis gehouden en de kinderen de verplichting opgelegd de H.Mis bij te wonen, op- datze later, als ze vaders en moeders geworden zijn hierin blijven volharden, en alzoo een goed voorbeeld aan hunne ónder- zondag f279,-) GEDOOPT

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 2