SCHOOLBERICHTEN PAASVAKANTIE i De Paasvakantie begint vandaag (Goede Vrijdag) - en duurt tot en met woensdag 21 april. DUD-PAPIEROnze volgende oud-papier-aktie is op komende WOENSDAG 14 april VANAF 1 UUR!!!! Mogen wij U er nog eens op wijzen dat er GEEN HUIS- OF TUINVUIL bij het papier gedaan mag worden! De laatste keer was dit op enkele plaatsen wel het geval. Dit zeer tot ongenoegen van O.P.O.S.S. OUDERAVOND VORMSEL: Samen met Oostrum en Castenray houden we op donderdag 29 april 1 s avonds om 8 uur in Zaal Rongen een bijeenkomst voor de ouders van de vorme lingen (klas 6) Deze avond zal geleid worden door de geeste lijken van de 3 parochies, samen met de betrokken leerkrachten. DATUM VORMSEL: Eerder in 'T Krentje kon U lezen dat het vormsel zou.worden toegediend op 12 juni a.s. In verband met de circusvoorstelling op deze dag hebben wij gemeend een andere datum te moeten vaststellen en wel: 6 i[.0j!dj3grnijjd^g__om. J3 tJ ur l Hopelijk voor U niet bezwaarlijk. KONINGINNEDAG 30 aprj.lt Voor de kinderen van de kleuterschool en basisschool komt deze dag een goochelaar met aangepast programma en wel van 9.30 uur tot 11 uur in Zaal Rongen. s Middags zijn de kinderen dan vrij. Om verdere plannen voor die dag te maken, is het misschien goed dat U dit weet. BENOEMD: Met ingang Van 1 auguctes is aan onze school benoemd: mej. A. G. 0. M. Arts uit Venray. Zij zaü in de eerste klas mevr. Kerkhoff gaan opvolgen. VERBOUWING: Zoals U misschien weet uit andere bladen heeft de gemeenteraad haar goedkeuring verleend aan een plan tot verbouwing en herstel van de basisschool* Dit plan houdt in dat het dak en de afvoer van hemelwater hersteld en zo nodig vernieuwd worden. Dit heeft geen konsekwenties voor het onderwijs zelf, maar dat zal wel het geval zijn bij de volgende aanvrage bij de gemeente. Th. v.d. Heijden t 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1971 | | pagina 5