AAN ALLEN ZALIG KERSTFEEST en ee n i VOORSPOEDIG 19 71 an nemers bed r ij r Fr van den Breek C a sf en ray sew eg OIR L O

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 6