FANFARE "ONS GEMOEGEW» Zoals reeds werd bekend gemaakt zal de jaarlijkse rondgang voor een bijdrage aan onze vereni ging gehouden worden op zaterdag 14 november a.s. Het bestuur van de fanfare en drumband meent een extra beroep op U allen te mogen doen en well Ie,, omdat onze fanfare en drumband dcor haer pres taties in dit jaar, nl. een Ie prijs met prcmctie van de fanfare naar de Ie afdeling en den Ie prijs ret promotie van de drumband naar de 2e afdeling getoond hebben, onze dorpsgemeenschap waardig te kunnen ver tegenwoordigen 2e, omdat door de groei Van het aantal muzikanten, zowel voor de fanfare als de drumband, een groet aantal nieuwe instrumenten moest qorden aangeschaft, welke voor het bestuur een groot financieel probleem met zich meebrengt. 3e, omdat door de uitbreiding van het ledental ock de uniformen van onze vereniging moesten worden uitgebreid, reden waarom voor de drumband een I6-tal nieuwe uniformen moest worden aangeschaft, wat wederom extra kosten met zich meebracht. 4e, door de jeugd van onze gemeenschap in de gele genheid te stellen in vrije tijd hun muzikaal talent te kunnen ontwikkelen, waardoor een zeer groot en waardevol cultuurbezit behouden blijft. Thans zijn wederom een 25-tal nieuwe leerlingen in opleiding voor de fenfare of drumband# Om bovenstaande redenen meent het bestuur, ondanks de reeds genoten steun van velen Uwer tcch een beroep te mogen doen op uw medewerking* Bijgaand gelieve U een enveloppe aan te treffen waarin de vrijwillige bijdrage en de voor ons zo onmisbare geldelijke steun kunt doen, welke en veloppe zaterdag 14 nov. zal worden opgehaald. Ook giften in natura zijn altijd welkom en kunnen bij de collectanten worden opgegeven. De DRUMBAND en de BLAASKAPEL van de fanfare zal aan deze rondgang hun medewerking verlenen. Mogen wij op uw aller steun redenen, wij danken U bij voorbaat. Het bestuur. L.L.T.B. De algemene ledenvergadering zal op dinsdag 15 december plaatsvinden in Zaal Rongen.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 6