WONINGBOUW IN DIRLO Op de j.l. maandag gehouden vergadering van de contactcommissie is de woningbouw in Oirlo ter sprake geweest. Eerder al is er een plan geweest tot het bouwen Amak-woningen, maar dit is niet doorgegaan, daar er te weinig belangstelling was voor deze bouw. Thans willen we diegenen, die belangstelling hebben voor een Amak-koopwoning adviseren zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het plaatselijke gemeen teraadslid, de heer v. d. Sterren. Deze kan U volledig inlichten over de kosten en de financieringsmogelijkheden. We verzoeken U wel vriendelijk dit op korte termijn te doen, daar de Amak bereid is deze cp korte termijn te gaan realiseren. Verder verzoeken wij diegenen, die bslangstelling hebben voor een woningwetwoning dit eveneens kenbaar te maken bij de heer v.d. Sterren. Wanneer bekend is hoeveel gegadigden er zijn, kan men dit aanhangig maken bij de bevoegde instanties om op deze manier misschien toch nog woningwetwoningen in Oirlo te krijgen, al zal dat niet op korte termijn realiseerbaarzijn HUISVUILOPHAALDIENST Op dezelfde vergadering ven de contactcommissie kwam een voorstel om in de buitenwijken van Oirlo ook te komen tot het ophalen van huisvuil. Wanneer hiervoor voldoende belangstelling is, bestaat hiervoor de mogelijk heid. Om te komen tot een inventarisatie van de behoefte verzoeken wij diegenen van de buitenwijken, waar thans nog geen vuilnisophaaldienst komt, dit middels bijgaande strook op te geven en deze bij de heer v. d. Sterren in de briebenbus te deponeren, lüe verzoeken wel ALLE bewoners van de buitenwijken dit ook in te leveren., daar men dan een juist beeld krijgt van de behoeften. Enquêteformulier huisvuilophaaldienst Naams Adrest huisvuilophaaldienst wordt opgehaald. Wanneer er een nieuwe stortplaats komt, zal ik wel geen gebruik blijven maken van deze dienst. Doorstrepen wat niet gewenst wordt. N.B. De plastic vuilniszakken kosten 30 cent per stuk. heeft er wel geen belang bij indien ook in de buitenwijken het huisvuil wekelijks door de

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 4