flflw DE LEDEN VAM DE I .l/.R. De cursus "Variaties met brood" begint op maandag 21 september om half twee en om half acht in het Jeugdhuis. Willen diege nen, die zich opgegeven hebben, zorgen op tijd aanwezig te ziin Voor de middagcursus zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie noq in teresse heeft in deze cursus, moet zich zo spoedig mogelijk op geven bij de secretaresse Mevr. Baten-van Rijssel tel, 601 e op bezoek bij Diana in Venlo. Wilt WILLEM TELL Zaterdag 10 oktober gaan w U hier vast aan denken, De luchtbukswedstrijden worden dit jaar gehouden op 7-8-14-15 21 en 22 november, in Café Linskens, Deze datums worden door de Contactcommissie vrijgehouden. VERKENNERSVERKENNERSVERKENNERS. Jongens, die tussen 1957 en 1959 geboren zijn en die verkenner willen wórden, kunnen zich opgeven tot half oktober bij een van de leiders. Ook kan men zich opgeven elke vrij - dag om 7 uur in de Gilwell-hut. Kom gerust eens een kijkje nemen. De contributie bedraagt f0,70 per wwek of f35, per jaar. Jongens..van harte welkom. De leiders MEISJESGILDE 0IRL0 Sportdag Horst a.s, zondag 20 september. Vertrek junioren om 1 uur aan het Jeugdhuis, Vertrek senioren om 1.15 uur aan het Jeugdhuis. We gaan per fietszorgdat je sportkleding in orde is en neem een jas mee. Omstreeks zes uur zijn we thuis. Verder delen we de ouders mee, dat alle meisjes met de leid sters terugkomen. Er wordt aan geen enkel lid toestemming ge geven om op de kermis in Horst te blijven. U begrijpt, dat dit met zo'n grote groep onmogelijk is. Dus samen uit,..samen tbdjis. DE EERSTE BIJEENKOMST VAN DE NIEUWE LEDEN IS OP ZONDAG 27 SEPT OM 2 UUR IN HET JEUGDHUIS. Binnenkort is ook het uitstapje van het Wespennest.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 7