Oirlo's Nieuwsblad jrg 1 nr 38 Redactieadres: Gertrudisstr1 tel» 680 18 september 1970Copies binnen v66t a.s. uioensdag 12 uur Door de centralisering van het bibliotheekwezen in Venray is destijds onze plaatselijke bibliotheek verdwenen. De situ atie is er daarna voor Oirlo minder gunstig op geworden, voor al ten aanzien van de leerlingen van de lagere school. Zij immers moesten voortaan - nm een boek te lezen - of naar Venray of zelf een boek kopen. Dat het kind zelf of onder i. leiding moet kunnen uitzoeken zult U zeker met ons eens zijn. Goed lezen verrijkt de woordkennis en bevordert daardoor het taalgevoel, terwijl het tevens een gezonde ontspanning is. Een SCHOOLbibliotfcjeek zou daarnaast het voordeel hebben, dat het kind een hem of haar passend boek krijgt toegewezen, om dat de eigen leerkracht adviseert. Welnu, om het lezen in de vrije tijd van onze leerlin gen te stimuleren, gaan wij - als personeel van de school samen met de kinderen - een aktie voeren "ONZE SCHOOLBIBLIOTHEEK" Wellicht hebt - ouders, maar ook anderen! - thuis nog boeken, die door Uw eigen kinderen niet meer gebruikt worden, waar U zich bovendien mogelijk aan ergert, dat ze hier of daar rondslingeren. Deze boeken zouden wij graag ontvangen; enige slijtage is niet erg, zo mogelijk fatsoeneren wij ze wel. Wilt U thuis eens kijken Uit de schoolkas zal de bibliotheek dan verder aange vuld worden, terwijl van het ontvangen bibliotheekgeld - een kleine vergoeding is noodzakelijk - weer nieuwe boeken ge kocht worden. Hopenlijk begrijpt U onze bedoeling en bent U bereid Uw steun te verlenen. DEZE AKTIE ZAL GEHOUDEN WORDEN IN DE WEEK VAN WOENSDAG 23 SEPTEMBER TOT EN MET WOENSDAG 30 SEPTEMBER. Wilt U vast kijken. Bij voorbaat dank. De lagere school okhe „ONZE SCHOOLBIBLIOTHEEK 'T KPÈNTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 1