evenwichtigere schoolloopbaan beleven* Het is voor een kind niet prettig ieder jaar geconfron teerd te worden met een twijfelachtige overgang; de druk wordt dan veel te groot. Dan liever tijdig zittenblijven en verder in volgende klassen goed mee kunnen» Wanneer eventueel voorzien kan worden, dat een kind waar schijnlijk zonder zittenblijven toch gunstige resultaten gaat be-halen in de toekc-mst, dan is doubleren af ce raden. In het algemeen redeneren wij zói Zal het kind êên van de volgende klassen zeker moeten overdoen, dan ik beter mj al be sluiten tot zittenblijven» Tot slot nog dit i Wanneer Uw zoon of dochter eenmaal is blijven zitten, dan betekent dit geenszins dat verder studeren uitgesloten is. Het tegendeel kan waar zijn Blijft het kind steeds een twijfelachtige leerling, dan is de kans op een ho gere studie veel geringer. Mogelijk zijn bovenstaande beschouwingen U van nut bij het gesprek oat U binnenkort gaat voeren met de klasseonder- wijzer(es) van Uw leerling (en Laat eenter het belang van de jonge mens -Uw kind - altijd voorrang krijgen beven welk o§ wiens belang ook. DIENSTEN MISDIENAARS Th. v.d. Heijden hoofd der lagere school Pasen P aasmaan dag i Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag i Zaterdag 7.00 8.30 10.00 7.00 8.30 10.00 7.30 7.30 7.30 8.45 19.30 7.30 19.00 MKusters H.Oacobs en P.v.Rhee H.Maas en P.Kusters P.Linskens L.Direks en 0. H.Oacobs en P. W .Nelissen en R.V.Rhee en G. M.Kusters en A Gebr. Maas H.Oacobs en P. W.Nelissen en 0.Peters en A. vRhee vRhee L .Gommans l/oesten .Peeters Linskens L Gommans Kusters

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1970 | | pagina 5