12 december BELANGRIJKE MEDEDELING Nadat U reeds enkele weken het Oirlo's Nieuwsblad thuis hebt ontvangen, zult U zich ongetwijfeld afvragen s MKan zo'r. blad, dat wekelijks verschijnt, wel standhouden Wel, beste inwoners, de instandhouding van dit blad kan werke lijk gegarandeerd worden, indien U er daadwerkelijk aan meedoet. U zult begrijpen, dat wij, om de hcge kooten van drukken en be zorgen te dekken, een ABONNEMENTSGELD moeten heffen. Wij hebben de prijs zo laag mogelijk gehouden en vragen daarom beleefd of U dan ook zu veel mogelijk gebruik wilt maken van een abonnement. Vanaf 1 3ANUARI 1970 kunt U een abonnement nemen op dit weekblad. HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAET 5,- VOOR HET HELE JAAR 1970. Dit is neg gêên dubbeltje per week. Einde december zult U een kwitantie aangeboden krijgen, waarmee U het abonnementsgeld kunt voldoen. Alleen abonnees Krijgen vanaf 1 januari het Oirlois Nieuwsblad wekelijks aan huis bezorgd. - De bezorging zal dan geschieden docr een vaste groep van kinde ren van de hoogste klassen, die wekelijks hun eigen woongebied bezorgen en precies een lijst hebben van abonnees. Zij krijgen wekelijks een vergoeding, door de redactie uitgekeerd. De kans op niet bezorgen of vergeten is door deze regeling dan vrijwel uitgesloten MEDEDELING AAN ALLE VERENIGINGEN EN ADVERTEERDERS In verband met de komende feestdagen verschijnt het Cdrlc's Nieuwsblad niet op 26 december, maar wel op 2 januari. Ccpies, die nieuws vermelden vosr de Kerstweek (26 dec - 2 jan) moeten binnen zijn \j6Ct woensdag 17 dec. 13.00 uur EXTRA S3LLEC7Ê - Zondag a.s. wordt aan de kerkdeur gecollecteerd. De opbrengst is bestemd voor het maken van kerstpakketten, die ook dit jaar weer aan de zieken en Guden-van-dagen worden gegeven. De organisatie is in handen van het bestuur van Limburgse Vrouwenbond. QIRLO 5 NIEUWSBLAD 1 nr s

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1969 | | pagina 1