y OSTIUM Oostrum, 30 oktober 2010 I 38® jaargang WK. 44 4 november 2010 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 november 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Agenda: 01 Opening door de voorzitter 02 Vaststelling van de agenda 03 Informatieverstrekking door Roel Coppus, wijkagent Venray-oost. 04 Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen 05 Notulen openbare vergadering d.d. 12 oktober 2010. 06 Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. 07 Dagelijks Bestuur - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 1 november - Bezoek B&Wop 7 december 2010 - Enquête DOP - Overige activiteiten 08 Openbare Ruimte - Rapportage overige activiteiten 09 Maatschappelijke zaken - Rapportage overige activiteiten 10 Dorpsontwikkeling - Ontwikkeling stationsomgeving - Overige activiteiten 11 Aktielijst 12 Rondvraag 13 Sluiting U k r w M OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1