Weekblad OSTRÜM Agenda: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38e jaargang WK. 40 7 oktober 2010 Sluitingsavond in te leveren kopij: Maandagavond 18.00 uur Oostrum, 2 oktober 2010. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 oktober 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Opening door de voorzitter Vaststelling van de agenda Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen Notulen openbare vergadering d.d. 6 juli 2010. Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. Dagelijks Bestuur - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 6 september en 4 oktober - Evaluatie kermis - Bezoek B&W op 7 december 2010 - Enquête DOP - Overige activiteiten Openbare Ruimte - Rapportage overige activiteiten Maatschappelijke zaken - Leefbaarheidbudget - Rapportage overige activiteiten Dorpsontwikkeling - Ontwikkeling stationsomgeving - Stand van zaken ADOR gebouw - overige activiteiten Aktielijst Rondvraag Sluiting 4 OSTRUMS

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1