0 STRUM Redactieadres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum. Tel. 58 46 42. E-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. 38e jaargang WK. 9 Sluitingsavond in te leveren kopij: 4 maart 2010 Maandagavond 18.00 uur Oostrum, 1 maart 2010. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 maart 2010 in D'n Oesterham Aanvang: 20.00 uur Namens het dagelijks bestuur J. M. Linskens, voorzitter Agenda: 01 Opening door de voorzitter 02 Vaststelling van de agenda 03 Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen 04 Notulen openbare vergadering d.d. 9 februari 2010. 05 Gebiedsgericht Werken - Uitvoeringsprogramma. 06 Dagelijks Bestuur - Mondeling verslag dorpsradenoverleg 1 maart - Benoeming nieuw lid kascontrole. - Overige activiteiten 07 Openbare Ruimte - Rapportage overige activiteiten 08 Maatschappelijke zaken - Tieners 12 tot 16 jaar - Rapportage overige activiteiten 09 Dorpsontwikkeling - Woningbouw Oostrum Oost. - overige activiteiten 10 Aktielijst 11 Rondvraag 12 Sluiting OSTRUMS Weekblad

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 1