Dhr. Trommelen wordt bedankt voor zijn presentatie en uitgenodigd om als de plannen in een verdere fase van uitvoering zijn, deze te komen bespreken. 4. Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen Het overzicht wordt door de secretaris toegelicht. Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied ligt tot 21 januari ter inzage. Mensen wonend in het buitengebied worden geadviseerd deze te gaan inzien. 5. Notulen openbare vergadering d.d. 10 november 2009 Blz. 1, Stationsstraat moet zijn Stationsweg. De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld. 6. Gebiedsgericht werken Sinds de vorige dorpsraadvergadering is er geen vergadering van het gebiedspanei geweest. Henk Verstegen van de gemeente Venray, onze vaste bezoeker van de dorpsraadvergadering en contactpersoon van het gebiedspanei, zal vanavond voor de laatste keer in die hoedanigheid bij onze dorpsraadvergadering aanwezig zijn. Geografisch gezien is het logischer dat Oostrum bij collega Dhr. Han Verkuijlen wordt ingedeeld. Hij zal voortaan de vergaderingen gaan bijwonen. De voorzitter bedankt Henk Verstegen voor zijn inzet. 7. Dagelijks Bestuur Mondeling verslag dorpsradenoverleq van 1 december en 4 lanuari De vergadering van 1 december stond in het teken van het beleid van Wonen Venray ten aanzien van de woningbouw op de kerkdorpen. Door de verwachte bevolkingskrimp van 8% zal Wonen Venray alleen op die plekken gaan bouwen waarvan men zeker weet dat er relatief gezien, op de langere termijn geen leegstand zal ontstaan. Er zal beperkt geïnvesteerd worden, dit betekend concreet dat woningbouw in de kleinere dorpen niet aan de orde zal zijn. De vergadering van 4 januari. Er is een evaluatie van de kermissen geweest, deze zijn goed verlopen. Als groter dorp kunnen we een keuze maken tussen enkele attracties, we rouleren deze al zodat er elke keer een ander aanbod is. In Veulen was er onvrede over de opstelling van de attracties. Verder is er nog stilgestaan bij het functioneren van de stichting Hard voor Hart. Nog niet op alle plaatsen waar een AED is toegezegd zijn deze gerealiseerd en er zit een knelpunt in de opleiding voor mensen die de AED moeten gaan bedienen. In een contact met de stichting Hard voor Hart wordt dit onderkend. In het volgende dorpsradenoverleg van februari zal de stichting Hard voor Hart een toelichting geven op het functioneren van het systeem op dit moment. Ook wordt er dan verteld waar nog knelpunten zitten en hoe men die op wil lossen.

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 6