Concept notulen van de openbare vergadering van Dorpsraad Oostrum Datum: 10 november 2009 Locatie: d'n Oesterham Oostrum 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen en uitgaande stukken en verdere mededelingen Er is en brief binnengekomen van de gemeente over Oostrum in perkvorm Er is een briefwisseling geweest met Wonen Venray over voorrang lokale woningzoekenden Er is informatie binnengekomen over het veldje aan de Jofferspas. Het heeft de bestemming groen en is niet in de verkoop. De gemeente zal zelf de bestemming van het veldje niet veranderen. De persoon die belangstelling voor het stuk grond heeft zal zelf de kosten van wijziging van het bestemmingsplan moeten dragen. Morgen is er een uitreiking van de leefbaarheidprijs in de raadszaal om 17.30 Onder de titel de gouden toekomstbus zal er een discussie zijn over de toekomst op 24 november om14.00 uur in de raadszaal. 4. Notulen openbare vergadering d.d. 13 oktober 2009 N.a.v. punt 10, Veolia Lijn 29, deze wordt niet opgeheven, maar zal een andere route rijden. Er wordt door de publieke tribune opgemerkt dat de bus niet meer gezien is. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Gebiedsgericht werken Stationsomgeving. Na de workshop waar 2 voorstellen werden besproken, zijn de ideeën aangebracht door aanwonenden en de dorpsraad meegenomen en er is nu een derde voorstel. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Links van het station wordt nu gedacht aan een ondergrondse fietsenstalling en rechts ruimte voor bushalte en parkeerplaatsen. Ook op de losplaats denkt men aan parkeerplaatsen. Er zijn nu 600 fietsenrekken, er komen er 1000 bij. Ook wordt de verkeers stroom bekeken. Uitvoeringsprogramma. - Verkeersveiligheid ringstructuur oostzijde is geschrapt. De bedoeling is de Stationsstraat verkeersluw te maken. De bestaande ideeën hiervoor zouden averechts werken. - Uitbreiding van openbaar groen in het oudere gedeelte van Oostrum wordt opnieuw bekeken als er iets aan de straten gedaan moet worden. Er liggen ter plaatse veel leidingen zodat het niet mogelijk is daar nu bomen te planten. - Voor het laten meanderen van de Oostrumse beek tussen de Hulstweg en de Deurneseweg is het noodzakelijk bomen te kappen. Hier zit een herplant plicht op. - De dorpsraad heeft eerder aangegeven dat zij de voorkeur heeft, dat verkeer komend uit Oostrum richting het station, voorrang krijgt op het verkeer van de Stationsweg. De gemeente stelt echter dat het verkeer vanaf de Stationsweg komt een voorrangspositie zal krijgen op de Mgr. Hanssenstraat daar dit de doorstroom het meest bevordert. - Mestverbranding op het terrein Aviko. De milieueisen in de voedingsindustrie liggen hoog en zijn door het bedrijf zelf aangescherpt. Er wordt geen overlast verwacht. We houden het in het oog. 6. Dagelijks Bestuur Mondeling verslag dorpsradenoverleq 2 november - Mevr. M. Faesen sportconsulent Synthese zal naschoolse sportactiviteiten stimuleren. Tevens is zij door de gemeente ingehuurd om verenigingen te ondersteunen in hun activiteiten. Vanaf juni 2010 zullen ook activiteiten voor aangepaste sport in gang worden

Oostrum's Weekblad | 2010 | | pagina 6