Stichting Dorpsraad Oostrum, 318 jaargang nr. 46 14 november 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@olanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Selectie projectvoorstellen i.v.m. donatie 20.000 Rabobank De dorpsraad heeft in een drietal publicaties in het Oostrums Weekblad de inwoners van Oostrum opgeroepen om projectvoorstellen in te dienen waarmee de leefbaarheid van Oostrum wordt gediend. Dit in verband met de door de Rabobank Venray beschikbaar te stellen vergoeding van 20.000 ter compensatie van het sluiten van het filiaal Oostrum. In totaal zijn achttien projecten aangemeld. Om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen over de samenstelling en toepassing van de selectiecriteria, heeft de dorpsraad in de openbare vergadering van 3 september jl. zich nader geïnformeerd. Daarna zijn in een tweetal besloten vergaderingen de gestelde criteria nader gedefinieerd. Zowel de opmerkingen uit de openbare vergadering alsook de nadere definiëring van de criteria zijn onderstaand weergegeven. In de openbare vergadering zijn een aantal opmerkingen geplaatst met betrekking tot de (selectiecriteria van de) ingediende projecten Onderstaand zijn ze opgesomd; ■o een aantal projecten voldoet niet of onvoldoende aan de criteria; o sommige projecten komen mogelijk in aanmerking voor uitvoering via Kern met Pit; O geen projecten uitvoeren waarvoor primair de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt; wellicht ook de mogelijke privatisering van de Oude Watermolen in de beoordeling meenemen. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek indien verenigingsprojecten worden geselecteerd is het aan te bevelen om alle verenigingen een kans te bieden zich via een project aan te melden. Dit in verband met de mogelijkheid dat de criteria voor de projecten op verschillende wijze zijn geïnterpreteerd. In de besloten vergadering zijn de selectiecriteria als volgt nader gedefinieerd; ■o Voor de ontvankelijkheid van de ingediende projectvoorstellen wordt strikt aangesloten bij de tot driemaal toe gepubliceerde uiterlijke inschrijvingsdatum te weten 15 augustus 2002; o duurzaamheid, hetgeen inhoudt dat het project in duur niet mag zijn beperkt; •o geen commerciële doelstelling, hetgeen inhoudt dat het project voor zover van toepassing vrij toegankelijk dient te zijn (bijvoorbeeld geen entree); OOSTRUM's KBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1