31e jaargang nr. 40 3 oktober 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@olanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Stichting Dorpsraad Oostrum, Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum tel. (0478) 51 30 02 e-mail: dorpsraadoostrum@home.nl internet: www.aostrum.nl Rabobank Venray Meerlo-Wanssum 14.00.01.689 Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 8 oktober 2002 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, J.M. Linskens, voorzitter Voorlopige agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 3 september 2002 4. Presentatie nieuwe bestuurssamenstelling Dorpsraad Oostrum 5. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 6. Dorpsradenoverleg 7. Mondeling verslag van de diverse commissies 8. Nieuwe inwoners 9. Rondvraag en sluiting Samenvatting van de openbare vergadering van de Dorpsraad op 3 september 2002 1. Opening De voorzitter Dhr. Holtackers opent om 20.00 uur voor de laatste maal in zijn functie de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een bijzonder woord van welkom wordt gericht aan gemeenteraadslid Dhr. B. Linskens. OOSTRUM's WEEKBLAD v>

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1