Dorpsraad "werkcomité oostrum" 316 jaargang nr. 19 9 mei 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad(®Dlanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 mei 2002 in de foyer van het Gemeenschapshuis, Watermolenstraat 1 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Toelichting door de Rabobank Venray Meerlo-Wanssum op de voorgenomen sluiting van het kantoor Oostrum 4. Notulen van de dorpsraadvergadering van 9 april 2002 5. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 6. Woningstichting Wonen Venray huurwoningen in Oostrum 7. Sluiting aanmeldingstermijn en benoeming nieuwe leden van de dorpsraad 8. Dorpsradenoverleg 9. Mondeling verslag van de diverse commissies 10. Nieuwe inwoners 11Rondvraag en sluiting Samenvatting van de openbare vergadering van de Dorpsraad op 9 april 2002 1Opening door de voorzitter Om 20.00uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen van de agenda Bespreken van de waterpartij op het Dorpsplein wordt bij punt acht op de agenda gevoegd. OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1