Dorpsraad "werkcomité oo strum" 31® jaargang nr. 14 4 april 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad(5>planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op 9 april 2002 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Agenda: IOpening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 12 maart 2002 4. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 5. Verslag actiecomité Tbs-kliniek 6. Ontwikkeling industrieterrein Smakterheide III (De Blakt) 7. Dorpsradenoverteg 8. Mondeling verslag van de diverse commissies 9. Nieuwe inwoners 10. Rondvraag en sluiting Samenvatting van de openbare vergadering van de Dorpsraad op 12 maart 2002 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda Aan de agenda wordt het punt Beheergroep Watermolen toegevoegd. De agenda wordt daardoor als volgt vastgesteld; 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1