Dorpsraad "werkcomité oostrum" 318 jaargang nr. 10 7 maart 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad(3)planet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrüm. Deze bijeenkomst vindt plaats op 12 maart 2002 in de vergaderzaal van Café-zaal De Karklingel, Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Agenda: I. Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 5 februari 2002 4. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 5. Verslag actiecomité TBS-kliniek 6. Financieel verslag Dorpsraad Oostrum 2001 7. Verslag van de kascommissie 8. Benoeming kascommissie 2003 9. Ontwikkeling industrieterrein Smakterheide III (De Blakt) 10. Dorpsradenoverleg 11Mondeling verslag van de diverse commissies 12. Nieuwe inwoners 13. Rondvraag en sluiting Samenvatting van de openbare vergadering van de Dorpsraad op 5 februari 2002 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een bijzonder woord van welkom wordt gericht aan de beheergroep Watermolen welke op uitnodiging van de dorpsraad een toelichting zal geven op de ontwikkelingen rond de Watermolen zoals onderhoud, explotatie en de mogelijke privatisering. - A

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1