Dorpsraad "werkcomité oostrum" 31e jaargang nr. 9 28 februari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nl A. Linskens. Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Secretariaat: Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum Aan: De Raad van Toezicht van De Rooyse Wissel. Betreft: plannen m.b.t. verlofwoning. Oostrum, 22 februari 2002. Geacht Bestuur, Het is inmiddels vier weken geleden, dat er info-avonden hebben plaatsgevonden in Oostrum en Wanssum t.a.v. een verlofwoning nabij De Rooyse Wissel in Oostrum. De bijeenkomsten zijn in totaal door ongeveer 450 mensen bezocht. Een niet gering aantal. In Oostrum ruim 350 belangstellenden en belanghebbenden en in Wanssum 85. De lagere opkomst in Wanssum was niet toe te schrijven aan des-interesse, maar aan de zeer gebrekkige en late communicatie, tussen de directie van de TBS en de gemeenschap Wanssum. Op beide avonden werden goede kernachtige vragen gesteld. Deze werden echter niet of slechts ten dele beantwoord. Bijzonder slecht was de beantwoording in Wanssum, waar afwijkende antwoorden werden qegeven op dezelfde vragen. Er werden zelfs pertinente leugens uitgesproken door de heer de Be®r-t a v- afspraken met de gemeente Venray. Op beide avonden was men getuige van een zeer zwak optreden van de directie, waarbij men in Wanssum dermate in het nauw gedreven werd, dat de heer de Beer op een gegeven moment de bijeenkomst abrubt beëindigde. Een schoolvoorbeeld van een directie die gewoonweg niet naar goed onderbouwde argumenten kan en wil luisteren Dit is absoluut niet bevorderlijk voor het draagvlak en de betrouwbaarheid Conclusie van beide bijeenkomsten is: Geen verlofwoning in de directe omgeving van een sportaccommodatie en een recreatiepark. Geen verlofwoning aan een drukke fietsroute van schoolgaande jeugd. Dagelijks ongeveer 400 kinderen. Geen verlofwoning, waar al een verslaafde kliniek en een behandel kliniek is gelegen. De verlofwoning realiseren, op de plek, zoals dat is afgesproken bij het ontstaan van De TBS kliniek en door de Raad van de gemeente Venray is vastgesteld. OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1