Dorpsraad "werkcomité oostrum ATTENTIE ATTENTTIE ATTENTIE ATTENTIE I In verband met Carnaval graag kopij voor plaatsing in week 7 I inleveren voor vri jdagavond 8 februari 19.00 uur. 31 januari 2002 31 jaargang nr. 5 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad@planet.nj A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrurn Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 q aar Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs «9,-perjaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Secretariaat: Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum Hierbii nodiaen wii u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. wQrirQV/ D^ze bijeenkomst vindt plaats op 5 februari 2002 in de vergade^aal van Restaurant Bowl.ng Venray, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het dagelijks bestuur, H.W. Holtackers, voorzitter Agenda: I. Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 8 januari 2üuz 4. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 5. Verslag commissie uitbreiding TBS-kliniek 6. Toelichting beheergroep Watermolen 7. Jaarverslag 2001 en jaarprogramma 2002 8. Financieel verslag Dorpsraad 2001 9. Financieel verslag Oostrums Weekblad 2002 10. Verslag kascommissie 11. Dorpsradenoverleg 12. Mondeling verslag van de diverse commissies 13. Nieuwe inwoners 14. Rondvraag en sluiting -i r> OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1