BELANGRIJK VOOR U ALS ABONNEE 31e jaargang nr. 4 24 januari 2002 Redactieadres: e-mailadres: oostrumsweekblad(S)olaneLnl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Zoals u eerder kon vernemen willen wij vanaf het nieuwe jaar een automatische incasso toepassen voor de abonnementsgelden. U hoeft niet meer aan tijdige betaling van het abonnementsgeld te denken en wij krijgen door deze tijdige betaling minder wijzigingen in ons bezorgbestand. Als ook u voor automatische incasso toestemming wilt verlenen dan kan dat door onderstaande gegevens in te vullen en deze brief zo snel mogelijk te retourneren bij het redactieadres. Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum. Voorwaarden voor u en ons bij automatische incasso: Als er in de toekomst een wijziging in abonnementsgeld plaatsvindt dan wordt u, voor de afschrijving, hiervan in kennis gesteld. U hoeft echter niet meer naar de bank om uw automatische machtiging te wijzigen. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u, tot 30 dagen na datum van afschrijving, het volledige bedrag terug laten storten met de gele terugboekings-kaart. Verder kunt u altijd de machtiging, zonder opgave van reden, weer intrekken d.m.v. de rode intrekkingskaart. Beide zijn verkrijgbaar bij uw bank of op het postkantoor. Wilt u van deze mogelijkheid geen gebruik maken dan verzoeken wij iedereen die het verschuldigde abonnementsgeld nog niet heeft overgemaakt dit zo snel mogelijk op andere wijze te doen, onder vermelding van uw adres. Bij voorbaat dank, de redactie. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging om, van hieronder genoemde rekening en onder in dit schrijven genoemde voorwaarden, het jaarlijks verschuldigde abonnementsgeld voor het Oostrum's Weekblad af te schrijven. Naam en voorletters: Adres: Postcode:Plaats: Bankrekeningnr.:Girorekeningnr.: Plaats: Datum: Handtekening: (a.u.b. inleveren op redactieadres; Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum). A

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1