Dorpsraad "werkcomité oostrum" Secretariaat: Buitenhof 20, 5807 BW Oostrum 31e jaargang nr. 2 10 januari 2002 Redactieadres: «•-mailadres: oostrumsweekblad(®Dlanet.nl A. Linskens, Buitenhof 13, 5807 BW Oostrum Tel. 550566. Rabobank: 12.81.44.912 Bezorging: "Periodiek", tel. 582877. Abonnementsprijs: 9,- per jaar. Sluitingstermijn in te leveren kopijMaandagavond 18.00 uur. Samenvatting van de openbare vergadering van de Dorpsraad op 11 december 2001 1. Opening De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt conform het concept vastgesteld; 1Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 13 november 2001 4. Vaststellen vergaderdata 2002 5. Activiteiten in pand Stationsweg 120 (voormalig Muvero) 6. Voorgenomen uitbreiding TBS-kliniek 7. Ontvangen en verzonden brieven mededelingen 8. Dorpsradenoverleg 9. Mondeling verslag van de diverse commissies 10. Nieuwe inwoners. 11Rondvraag en sluiting 3. Notulen van de dorpsraadvergadering van 13 november 2001 De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter vraagt zich af of de vermelding onder punt 3 als zouden ook leden van het kerkbestuur actief meehelpen de klinkers voor het pad (eigen weg) dat vanaf het Dorpsplein - achter de kerk langs - naar de Vlasakker zal worden aangelegd, wel juist is. 4. Vaststellen vergaderdata 2002 De vergaderdata voor 2002 zijn als volgt vastgesteld: dinsdag 8 januari 2002 dinsdag 5 februari 2002 dinsdag 12 maart 2002 dinsdag 9 april 2002 dinsdag 14 mei 2002 dinsdag 11 juni 2002

Oostrum's Weekblad | 2002 | | pagina 1