'/JD *V KBO-OOSTRUM KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Aan de leden, Namens het bestuur nodigen wij u uit op onze jaarvergadering die wordt gehouden op maandag 14 februari a.s. om 14. 00 uur in zaal De Karklingel te Oostrum. Agenda: 1Opening door de voorzitter. 2. Notulen vorige jaarvergadering. 3. Jaarverslag boekjaar 1999. 4. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar. Verslag kascommissie. Benoeming nieuw lid van deze commissie, aftredend is Mevr. M. Raymakers-Janssen. 5. Begroting 2000 en vaststelling contributie voor 2000. 6. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn, Mevr. M. Direks-Hellegers en Mevr. N. Kessels-Coenen. Niet meer herkiesbaar is Mevr. M. Direks- Hellegers. In de vacature secretaris, stelt het bestuur A. Linders kandidaat. 7. Mededelingen vanuit het bestuur. 8. Vaststelling jaarprogramma: Graag ook suggesties van de leden. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Kandidaten voor het bestuur kunnen tot aanvang van de vergadering worden ingediend bij het bestuur. Na afloop van deze vergadering zullen we deze middag gezellig voortzetten door enkele rondes te kienen. De onkosten per kaart bedragen 5,= en er zijn leuke prijsjes te winnen. Wilt U in verband met vervoer worden opgehaald, geef dan een seintje aan een van de bestuursleden. A. Linders, w.n. secretaris. Datums om te onthouden: 15 Maart bedevaart naar St Jozef te Smakt samen met Oirlo en Castenray. 26 Juni Fietstocht in samenwerking met Oirlo en Castenray. 7 v1 Secretaris: A. Linders, Geeststraat 8, Oostrum. Tel. 0478 - 510385

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 7