uitgereikt. De uitslag van de trekking wordt /is gepubliceerd in o.m. 't Oostrums Weekblad. De prijzen bestaan uit 50 bonnen van f 10,-. Waar schijnlijk vindt volgend jaar weer kerstboomverbranding plaats. Het ver snipperen betekent jaarlijks voor de gemeente een grote kostenpost. De belangstelling voor de "Open Dagen "van de TBS- Kliniek Venray op 29/01 en 30/01 is zoals verwacht overweldigend. Maximaal 2500 belang stellenden worden toegelaten.Betreurd wordt dat de publicatie in Oostrum door het niet verschijnen van 't Oostrums Weekblad in week 52 later heeft plaatsgevonden dan op sommige andere plaatsen. M.Frederix.namens de dorpsraad lid van de omwonendencommissie van de TBS Kliniek, zal er bij directie op aandringen om de inwoners van Oostrum indien enigszins mogelijk een voorkeursbehandeling te geven bij de toewijzing van de kaarten voor de open dagen. Wij verwachten begrip voor ons standpunt gezien de wederzijdse goede contacten. Namens de "Commissie Aostrum 2000 "wordt een woord van dank uitge sproken aan het adres van de dorpsraad voor de ondervonden ondersteu ning Een dezer dagen vindt een evaluatie plaats van het hele gebeuren. Het ligt in de bedoeling om op Vrijdag 21 januari met een feestelijke avond voor alle vrijwilligers de activiteiten rond de Aostrumse Revue af te sluiten. Het batig saldo is naar verwachting van dien aard dat dit tot de mogelijkhe den behoort. Woorden van waardering worden uitgesproken aan het adres van allen, die zich hebben ingezet om de revue zo grandioos te doen slagen. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt dankzij de ondervonden financiële ondersteuning van het bedrijfsleven. Naar verwachting zal tweede helft januari een vervolgesprek plaatsvinden met de gemeente over de herinrichting van het dorpsplein. Aan dit overleg zal worden deelgenomen door direct betrokkenen zoals: Dorpsraad, Stg. Gemeenschapshuis, Kerkbestuur, Wonen Venray( huurdersbelangen ),Ver. van Eigenaren appartementencomplex). Dit jaar werden 24 kerstpakketten uitgereikt aan dorpsgenoten verblijvend in een zieken- verzorgings- of verpleegtehuis.Juist op deze dagen wil Oostrum er blijk van geven dat wij hen niet vergeten zijn. Het blijft moeilijk om tijdig over de juiste namen en adressen te beschikken. Wij doen ons uiterste best om niemand te vergeten. Wij vragen om begrip mocht er toch een fout gemaakt zijn. De Oostrumse inwoners waren aangenaam verrast door de aanbieding op elk huisadres van een fles wijn door de Oostrumse Ondernemers bij gelegenheid van de millenniumwisseling.Aan de secretaris wordt verzocht deze dank over te brengen voor dit bijzonder sympathieke gebaar. Eerstvolgende vergadering Dinsdag 8 februari in de vergaderzaal van "Restaurant Bowling Venray" te Oostrum. Verslaglegging J. Janssen. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 7

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 7