De aandacht werd gevestigd op een informatie/discussieavond op 24/02 in Venray georganiseerd door Ouderenhuisvesting Venray. Tezijnertijd zullen wij in 't Oostrums Weekblad de uitnodiging met agenda plaatsen,zodat geïnteresseerden hiervan gebruik kunnen maken. Een ruime afvaardiging van de dorpsraad was aanwezig op de afscheids receptie op 07/01 van voorzitter Harrie Holtackers. Deze receptie werd hem aangeboden door zijn werkgever Dumeco in verband met vervroegd uittreden per 1 januari j.l. Op uitnodiging van het bestuur van de Stg. Gemeenschapshuis zuilen wij onze openbare vergadering van 14 maart beleggen in het gemeenschaps huis. Genoemd bestuur zal dan rekening en verantwoording afleggen over het boekjaar 1999. Wij zullen dit combineren met de voorzitttersvergade- ring. Op 20/01 vindt een gesprek plaats met de jongeren uit Oostrum. De or ganisatie is in handen van Synthese. Vernomen wordt dat op 13/01 een voorbespreking plaatsvindt,waarvoor jongeren rechtstreeks zijn uitgeno digd. Voorzitter geeft een samenvatting van besproken onderwerpen tijdens het dorpsradenoverleg. Ook voor het jaar 2000 heeft het dorpenfonds de be schikking over een bedrag ad 95.000,-- Vooraf krijgt elk dorp 500,- uit dit fonds bestemd voor onderhoud en verfraaiing van b.v. bloembakken in de dorpskernen. Resteert te besteden f 90.000,-. Oostrum heeft een verzoek ingediend omtrent toekenning van een ruime bijdrage ter beste ding voor de herinrichting van de hoek Geysterseweg/ Mgr.Hanssenstraat. Zoals gebruikelijk kreeg de woningbouw aller aandacht.Er is sprake van een forse achterstand;deze is echter nog beperkt gebleven dankzij de realisatie van het appartementencomplex op het dorpsplein in Oostrum (15 wooneenheden). De vooruitzichten zijn echter weer hoopgevend voor enkele kernen. De millenniumviering is in de dorpen naar tevredenheid verlopen. Oostrum scoort met 5 uitverkochte revue-uitvoeringen bijzonder hoog. Een afvaardiging van de dorpsraad was uitgenodigd voor een eerste gedachtenwisseling op 06/01 over de herinrichting van de Sparrendreef. Dit gesprek is opgeschort en verschoven naar een nader overeen te komen datum. Dit houdt verband met ingrijpende bestemmingswijzigingen, die naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden nabij de Sparrendreef. De nieuwbouw in het bestemmingsplan Oostrum heeft bijna "groen licht gekregen. Het overleg omtrent een tweetal bedrijfsverplaatsingen verkeert in een afrondende fase. De kerstboomversnippering in Oostrum was wederom een groot succes. Er werden plm. 960 loten verstrekt voor ingeleverde bomen. Enkele jonge aanbieders zijn bijna "bedrijfsmatig bezig. In totaal zijn er in de gemeente Venray 6000 loten uitgegeven. Op Maandag 17/01 worden de prijzen 5

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 5