dorpsraad i/i/erkcomite ooslrum" Uitnodiging Vergadering. Hierdoor nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de dorpsraad Oostrum Deze bijeenkomst vindt plaats op Dinsdag 8 februari 2000 in de vergaderzaal van Restaurant Bowling Venray, Mgr. Hanssenstraat 10, te Oostrum. Aanvang: 20.00 uur. Namens het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Oostrum, H.W.Holtackers, voorzitter. Agenda: IOpening door de voorzitter. 2. Notulen van de dorpsraadvergadering van 14 januari j.l. 3. Ingekomen stukken/ mededelingen. 4. Verslag commissies. 5. Dorpsradenoverleg. 6. Financieel Overzicht 1999 van de Dorpsraad. 7. Jaarverslag 1999 en jaarprogramma 2000 van de Dorpsraad. 8. Oostrums Weekblad. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum van Dinsdag 11 januari 2000. In zijn openingswoord geeft de voorzitter een terugblik op activiteiten in Oostrum, waarbij de dorpsraad in het afgelopen jaar betrokken was. Tevens vestigt hij de aandacht op zaken, die voor 2000 op het programma staan, zoals herinrichting en bestrating dorpsplein,ingebruikname nieuw sportpark, herinrichting hoek Geysterseweg Mgr. Hanssenstraat,de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan. Een afvaardiging van de dorpsraad was aanwezig op de receptie bij gelegenheid van het 50 - jarig bestaan van de biljartver. SNA. Ter kennisname ontvingen wij de gemeentelijke Concept- Regeling "Geluidsnormen Horeca- inrichtingsgebondene Onzerzijds geen aanlei ding tot een reactie. Uit de gemeentelijke planning "Planmatig Onderhoud Wegen "blijkt dat de Watermolenstraat en de Sparrendreef dit jaar op het programma staan. 3 Secretariaat: Stationsweg 138a, 5807 AD Oostrum, tel. 0478 - 583 555

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 3