limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. LVB Oostrum Jaarvergadering Datum: donderdag 20 januari a.s. Plaats: Gemeenschapshuis Aanvang: H. Mis: 19.00 uur Vergadering: 20.00 uur Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de jaarvergadering. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. We openen dit nieuwe jaar met een Heilige Mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Oostrum. Agenda 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering d.d. 14 januari 1999 3. Financieel verslag 1999 4. Evaluatie jaarprogramma 1999 cursus: -bloemschikken 5. Bespreking Jaarprogramma 2000 aanbod cursussen 6. Bestuursverkiezing Mevr. T. Holierhoek-Dekker: aftredend, niet herkiesbaar 7. Rondvraag 8. Huldiging van enkele leden 9. Afsluiting eerste gedeelte van de avond Pauze Na de pauze gaan we weer kienen voor mooie prijzen. - Willen de dames die in het afgelopen jaar een cursus gevolgd hebben, de bij deze cursus gemaakte spullen meebrengen? - Wil degene die vorig jaar géén automatische machtiging getekend heeft, de contributie vóór of óp de jaarvergadering voldoen? - Degenen die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden. Mogen we ook op uw komst rekenen? Tot 20 januari in het Gemeenschapshuis. -pottenbakken -computercursus 20 'Seslote^

Oostrum's Weekblad | 2000 | | pagina 20