Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum Geachte Parochianen, De afgelopen week bereikten ons van diverse kanten uit de parochie vragen wie er zal voorgaan in de Gezinsmis. In dit verband delen wij u mee, dat kapelaan Hoedemaeckers aanwezig zal zijn bij de Gezinsmis. Momenteel is niet duidelijk of pastoor dan wel kapelaan de mis voorgaat. Naar wij hopen hebben wij hiermee uw vragen afdoende beantwoord. Voorts willen wij u danken voor uw bijdragen in het afgelopen jaar, - zowel financieel als anderszins -u een Zalig Kerstfeest toewensen en de beste wensen voor 2000. Het Kerkbestuur. Administratie Gezinsbijdragen. Het is alweer medio december en over enkele weken ligt het jaar 1999 alweer achter ons. Dat betekent dat ook wij dan weer de balans gaan opmaken. Met voldoening stellen wij vast dat velen van U de toegezegde vrijwillige parochiebijdrage ad f 95,- reeds hebben voldaan. Hiervoor onze oprechte dank! Anderen zijn gewend dit op het einde van het jaar te doen. In verband met de jaarafsluiting verzoeken wij U vriendelijk Uw bijdrage bij voorkeur voor Kerstmis te voldoen. Op het einde van het jaar treedt er wel eens vertraging in het betalingsverkeer op door het grote aanbod van betalingsopdrachten. Uw kunt Uw bijdrage het beste doen door: overboeking ten gunste van bankrekening 14.00.01.832 ten name Adm. Gezinsbijdragen Parochie O.L. Vrouw Geboorte Oostrum bij de Rabobank Venray - Oostrum. overboeking ten gunste van postbanknummer 106.85.14 t.n.v. Rabobank Venray- Oostrum onder vermelding van Adm. Gezinsbijdragen; bank rek.14.00.01.832. Uw bijdrage in een enveloppe te deponeren in een speciaal hiervoor bestemde offerblok achter in de kerk. Bij voorbaat dank voor de ondervonden medewerking en ontvangen steun. Gaarne maken wij van de gelegenheid gebruik U allen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2000 toe te wensen. Voor informatie en vragen over de Gezinsbijdrage/Parochiebijdrage kunt U het beste rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende: J. Janssen, Stationsweg 138 a, 5807 AD Oostrum. Tel. 0478 - 583555. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 5

Oostrum's Weekblad | 1999 | | pagina 5